Informace o nás

 

CHARAKTERISTIKA DD MIKULOV

Zřizovatelem Dětského domova Mikulov, příspěvkové organizace je Jihomoravský kraj. Činnost dětských domovů se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, a změně dalších zákonů.

Řídí se také zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a prováděcími předpisy k nim. Dětský domov je zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže, který proběhne na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření náhradní výchovné péče.

Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem a mládeži, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávaná ve vlastní rodině a nemůže být osvojena nebo umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče. Do dětských domovů jsou zařazovány zpravidla děti od 3 do 18 let popřípadě po dokončení přípravy na povolání. Po dovršení zletilosti a přípravy na své budoucí povolání vstupují do samotného života. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.

V současné době máme plně fungující 3 byty (rodinné skupiny - rodinky). Každý byt má své sociální zařízení pro chlapce i dívky, koupelnu, obývací pokoj, kuchyňku, tři přilehlé pokoje pro děti a skladovací prostor.

Kapacita dětského domova Mikulov činí 24 míst, v současné době našlo ubytování 23 dětí. Nejmladším dítětem v našem DD je tříletý hoch, nejstarší je potom jedenadvacetiletá dívka, která dokončuje přípravu na své budoucí povolání. O děti se v každé rodině starají dvě kmenové tety, které se střídají ve službách, a pomocné vychovatelky, které přicházejí za dětmi na noc. Každá z vychovatelek se snaží dětem přiblížit co nejvíce rodinnou atmosféru.

Režim a struktura dne se velmi podobá režimu běžné domácnosti. Co nejvíce se snažíme suplovat dění tak jak to chodí v běžných rodinách. Bohužel zde nemáme mámy a táty, ale tety a strejdu. Ráno děti vstávají před sedmou rodinou ranní, nasnídají se, umyjí a vycházejí do školy. Některé odcházejí s vychovatelkou, většina sama. Po individuálních návratech ze školy probíhá odpoledne v duchu přípravy na vyučování, volnočasových aktivit, pomoci v budově i v bytech, v duchu relaxace a odpočinku. Navečer se celá rodinná skupina sejde u večeře, kterou v pracovním týdnu uvaří kuchařka a o víkendu si děti s vychovatelkou večeři uvaří ve svých kuchyňkách dle svého výběru. V neděli vaří děti s tetou celý den (i s finančním obnosem), při kterém musí dodržet stravovací normu - vedeme tak děti k finanční gramotnosti. Večer nastává čas hygieny, přípravy ošacení na další den do školy, běžné úklidy. V tuto dobu většinou zbude čas si se staršími dětmi sednout, popovídat si s nimi a rozebrat jejich osobní problémy. Menší děti uléhají kolem 20. hodiny do postelí, starší jdou spát obvykle kolem 21.00 - 21.30 hodiny.O víkendech je obvykle režim dne volnější, děti se věnují svým zájmům, je čas na výlety, kino, návštěvy kamarádů. Samozřejmostí o víkendech jsou i velké úklidy v bytech. Každý týden se mění služby dětí na jídelnu, koupelnu a šatnu. K dispozici jsou dětem veškeré pomůcky, které potřebují pro svůj zdárný rozvoj v zájmové oblasti. Nedílnou součástí domova je např. přilehlé hřiště, na kterém se dá hrát fotbal, součástí je i volejbalový koš, vybavení pro cyklistiku, stůl pro stolní tenis, kolečkové brusle, slušné lyžařské vybavení. Součástí zájmového vybavení jsou také výtvarnické potřeby, počítače s internetem, repro bedna na reprodukci zpěvu s mikrofony na provozování karaoke.

Vedení domova i vychovatelky zastávají názor, že zájmová volnočasová aktivita je nutná, svěřenci se v ní najdou a ukazuje jim správný životní směr.

Nejdůležitější v domově jsou děti, ale bez provozních zaměstnanců by se neobešly, proto je v DD devět pedagogických pracovníků, dvě pomocné vychovatelky a šest provozních zaměstnanců (účetní, sociální pracovnice, 2 kuchařky uklízečka, školník).

 

Cílem výchovné a vzdělávací činnosti v našem DD je zajištění všestranného rozvoje osobnosti dítěte, jeho zařazení do běžné dětské populace a příprava na vstup do samostatného života. Děti přicházení ze sociokulturně slabého rodinného prostředí, často již mravně narušené, bez základních návyků, s výchovnými problémy. Napravování těchto negativních charakterových vlastností a výchovných problémů není většinou snadné. Tety se zaměřují na vytváření morálních vlastností dítěte, odstraňování nesprávných návyků, napravování negativních charakterových vlastností. Vytvářejí dětem podmínky podobné rodinnému zázemí, poskytující citové zázemí. Dbají o zdraví svých svěřenců, zajišťují jim materiální vybavení a podmínky pro rozvoj jejich individuálních potřeb. Zvláštní důraz je kladen především na přípravu na vyučování a dokončení vzdělání. V neposlední řadě rozvíjí u dětí individuální zájmy, talent a vhodné naplnění volného času. Naší výchovou také vytváříme podmínky pro sociální výcvik a přípravu dítěte pro praktický život.

Spolupracujeme se spoustou nadačních fondů, občanských sdružení a obecně prospěšných společností, které svou činností napomáhají dětem v ústavní výchově rozvíjet jejich talent, podporovat je ve sportovních, tanečních, výtvarných, ale například i čtenářských dovednostech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši uživatelé

 

Našimi cílovými návštěvníky jste právě vy, kteří jste navštívili tyto stránky. Jste pro nás velmi důležití, protože Dětský domov nikdy nepřestane hledat nové a věrné příznivce, přátele a podporovatele svojí činnosti. Nikdo z nás nemá trvalou jistotu, že se sám neocitne na kritické křižovatce ve svém životě, kdy může být odkázán na pomoc a podporu svého okolí.