Vnitřní řád školní jídelny


Vnitřní řád školní jídelny

Dětský domov Mikulov, p. o., Nádražní 974/26, 692 01 Mikulov

IČO: 63434310

Telefon: 519 512 376

Vedoucí školní jídelny: Světlana Beránková

Kuchařky: Vlasta Ryšková, Kamila Filková

Vypracovala: Světlana Beránková

Schválila: Mgr. et Mgr. Lada Válková, ředitelka zařízení

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

 

Vnitřní řád školní jídelny je platný od 1. 1. 2018.

 

Školní stravování se řídí zákonem

          -    č. 561/2004 o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném

               
a jiném vzdělávání

         
-    vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a
jejich 

               
úhradě v příspěvkových organizacích zřízenými územními

               
samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

         
-    vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění
pozdějších

               
předpisů

         
-    vyhláškou č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve
znění

               
pozdějších předpisů

         
-    vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na
stravovací 

               
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

               
epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů 

         
-     nařízení EU č.852/2004 o hygieně potravin

         
-     směrnicí 2000/89 ES, směrnicí 1169/2011 EU o
alergenech

 

KATEGORIE STRÁVNÍKŮ:

 

Od 1. 1. 2018 jsou platné tyto ceny stravného:

 

1. Strávníci do 6
let    

snídaně                         - 10,00

přesnídávka                
-  9,00

oběd                     
       - 21,00

svačina                         -   8,00

večeře                          - 18,00   (večeře 14,00 + 4,00 na nápoje)

Celkem (celodenní)    - 66,00

2. Strávníci 7-10
let    

snídaně                         - 12,00

přesnídávka                
- 10,00

oběd                             - 23,00

svačina                         -   8,00

večeře                          - 20,00  

Celkem (celodenní)    - 73,00

3. Strávníci 11-14
let    

snídaně                        - 14,00

přesnídávka             
  - 10,00

oběd                             - 27,00

svačina                         -   9,00

večeře                          - 21,00  

Celkem (celodenní)    - 81,00

4. Strávníci 15 a
více let    

snídaně                         - 15,00

přesnídávka                 - 10,00

oběd                             - 28,00

svačina                         -   9,00

večeře                          - 34,00   (večeře 23,00 + 11,00 II. večeře)

Celkem (celodenní)    - 96,00

 

Dospělí (zaměstnanci DD
Mikulov):
oběd             - 28,00

                                                             
večeře           - 23,00

Finanční normativ je povýšen o oslavu narozenin, a to ve výši 300,-- Kč na dítě/rok.

Stravné za dospělého se platí
podle skutečně odebraných obědů + večeří a lze platit hotově nebo na účet
dětského domova č.ú.: 19-2648110267/0100, vždy do konce následujícího měsíce
(tj. strava za září musí být uhrazena do konce října atd.).

V době sobot a svátků, kdy
má vychovatel 12 hodin službu, je dána možnost odebrat dvě jídla (oběd a
večeři).

Od 1.10.2010 si vaří vychovatelé
s dětmi o nedělích sami, a to celodenní stravu. Účetní jim vydá normativ
na nákup potravin do jednotlivých rodinných skupin. Dospělému strávníkovi je
započítán oběd za neděli ve výši 28,-- Kč.

V době, kdy má vychovatel
službu od 13.00 hodin, má nárok na jedno hlavní jídlo nebo si nemusí jídlo
odebrat vůbec.

Nárok na jídlo má zaměstnanec po
odpracování 3 hodin v zaměstnání.

V případě, že nemá
nahlášenou stravu, nemůže jídlo odebrat (oběd, večeře).

Odhlásit stravu je možné do 8.00
hodin u kuchařky v hlavní kuchyni.

Pitný režim je zajišťován
z hlavní kuchyně. Jedenkrát týdně se přiděluje ze skladu potravin 1l
sirupu koncentrátu do každé rodinné skupiny. V případě nedostatku, si
skupiny sirup, čaj a cukr koupí za hotové.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY:

 

1.
Školní jídelna je v provozu pondělí až čtvrtek od 6.00 hodin do 18.30 hodin,
v pátek od 6.00 hodin do 14.30 hodin, v sobotu od 6.30 hodin do 15.00
hodin a poskytuje celodenní stravu dětem a obědy zaměstnancům z Dětského
domova Mikulov, p. o., Nádražní 974/26. Provoz o nedělích je zajištěn
v jednotlivých skupinách, kdy je přidělen finanční normativ na skupiny a
děti si vaří celodenní stravu s vychovatelkou (vychovatelem).

2.
Snídaně, přesnídávky - školní svačiny, odpolední svačiny a večeři si přebírají
od kuchařky vychovatelé a jídlo odnesou do jednotlivých bytů. Teplá strava se
přenáší v uzavřených termosech a nerezových boxech. Nápoje jsou
v nerezových konvicích.

3.
Po příchodu ze školy se děti přezují, odnesou si školní tašky do svých
rodinných skupin. Pokud již nikam neodcházejí, převlečou se do domácího
oblečení a jdou k obědu. Před obědem si umyjí ruce.

4.
Dohled nad dětmi v jídelně vykonává službu konající vychovatel/ka a kuchařka,
jež vydávají pokyny k zajištění kázně dětí a dbají na dodržování hygienických a
kulturně stravovacích návyků.

5.
Děti jsou povinny se chovat v jídelně ohleduplně a v souladu s hygienickými a
společenskými pravidly, dbát o čistotu svého okolí, řídit se pokyny
vykonávajícího dozoru a kuchařek.

6.
Děti si před výdejem pokrmů přinesou na stůl příbor. Nápoje si děti samy
nalévají na místě tomu určeném. Polévka se v jídelně servíruje
v polévkové míse (terině). Hlavní jídlo si každý vyzvedne v kuchyni u
výdejního pultu. Pokrmy i nápoje konzumují sedící za stolem a neodnášejí je do
jiných prostor budovy. Použité nádobí strávníci odnášejí do hlavní kuchyně
k výdejnímu pultu. Nádobí se myje v myčce. V pondělí - čtvrtek
připraví kuchařka v 18.00 hodin večeře do nerezových várnic + II.
večeře. Vychovatelé konající službu si večeře převezmou a vydávají v každé
rodinné skupině od 18.00 do 18.30 hodin, II. večeře od 20.00 do 20.30 hodin.
Páteční večeře je studená a zajišťuje se z hlavní kuchyně. V sobotu vydává
kuchařka polévku i hlavní jídlo do nerezových boxů a termosů. Večeři si vaří
vychovatelky spolu s dětmi sami dle jídelníčku. Použité nádobí si děti
myjí ve své rodinné skupině.

Výdejní
doba: snídaně          7.00  -  
7.30 hodin

                       přesnídávka   7.00 
-   7.30 hodin

                       oběd             12.30  - 
14.00 hodin

                       svačina         16.00 
-  16.30 hodin

                       večeře          18.00 
-   18.30 hodin

                       večeře II.      20.00 
-   20.30 hodin

7. Úraz nebo hygienické závady se
okamžitě hlásí dozorující osobě. Dojde-li ke znečištění stolu nebo podlahy
(vylitá polévka, čaj apod.), nechá dozor provést úklid.

8.
Po ukončení provozní doby se jídelna využívá jako denní místnost I. skupiny.

9.
Problémy nebo připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí stravování.

10.
Jídelníček je vyvěšen na nástěnce před vstupem do jídelny a je sestavován
v souladu se zásadami zdravé výživy při dodržování spotřebního koše
vybraných surovin.

ALERGENY:

 

Od
13. 12. 2014 dle legislativy EU-2000/13, která je nahrazena 1169/2011 EU článek
21 a dle ČR-Vyhlášky 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových
výrobků § 8 odst. 10, je povinností školní jídelny v jídelních lístcích u
jednotlivých jídel vyznačovat alergeny. Jejich přehled je vyvěšen na nástěnce u
jídelního lístku.

BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD Z KUCHYNÍ A STRAVOVNY

Svoz
a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravovny provádí
STKO, spol. s.r.o., Brněnská 65, Mikulov, a to na základě dodatku č. 5 smlouvy
č.44/2004. Biologicky rozložitelný odpad je ukládán do soudků se šroubovacím
uzávěrem o objemu 30 l a chlazen v lednici k tomu určené. Interval
svozu je stanoven 1 x za 14 dní, vždy v pondělí, počínaje od 8.1.2018.

S vnitřním
řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením na nástěnce u jídelního
lístku.

V Mikulově dne 2. 1. 2018


                                                                  


 


Mgr. et Mgr. Lada
Válková                                     
                  

                                                                                                          
     ředitelka DD Mikulov
Provozní řád školní jídelny

 

Školní jídelna Dětského domova Mikulov, p. o., Nádražní 974/26


IČO: 63434610

Tento řád slouží k dosažení správné hygienické a výrobní praxe
v souladu se zákonem  č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, aktualizované úplné znění vyhlášky č. 602/2006 Sb
.

Před nástupem do zaměstnání musí
všichni zaměstnanci kuchyně projít vstupní                      zdravotní prohlídkou a
musí mít zdravotní průkaz. Jsou povinni při onemocnění                   nahlásit svému ošetřujícímu
lékaři skutečnost, že pracují v kuchyni. Jsou povinni                    podrobit se lékařským
prohlídkám podle § 20 zákona č. 258/2000Sb.                                                

Před započetím práce musí odložit
všechny ozdoby rukou v šatně, mít krátké a                                   nenalakované nehty, ruce si řádně umýt
mýdlem pod tekoucí vodou.                                            

Pracovní oděv musí být vždy čistý
a musí být vyměněn podle potřeby v průběhu směny, pokrývku hlavy musí
nosit celou pracovní směnu. Rovněž se nesmí dopustit žádného nehygienického
chování na pracovišti např. kouření, úprava vlasů a nehtů,  konzumace jídla mimo vyhrazené prostory.

Do prostor kuchyně nesmějí
vstupovat cizí osoby a zvířata.

Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen zajistit:

 

      -   
aby práci vykonávaly jen osoby zdravotně způsobilé

-         
aby pracovníci byli seznámeni s hygienickými a
bezpečnostními předpisy

-         
aby byli pracovníci seznámeni se systémem HCCP na svém
pracovišti

-         
aby byly dodržovány správné technologické postupy při
přípravě pokrmů

-         
vhodné podmínky pro osobní hygienu pracovníků

-         
ochranné a pracovní pomůcky

-         
čistotu provozních a pomocných zařízení

-         
oddělené uložení pomůcek na čistění provozních
místností od pomůcek

na čistění
jídelny pro strávníky, veřejného WC a chodeb

-         
malování všech prostor podle potřeby

opravy strojů,
zařízení a nástrojů

-         
zpracování sanitačního řádu a jeho dodržování

-         
případné provádění deratizace

  

 Povinnosti pracovníků

-         
být zdravotně způsobilí podle uvedeného zákona a platné
vyhlášky

-         
znát a dodržovat hygienické požadavky na přípravu,
rozvoz a výdej

pokrmů
s dodržováním kritických mezí podle HACCP

-         
dodržovat zásady provozní a osobní hygieny

-         
dodržovat bezpečnost práce

-         
užívat jen schválené technologické postupy
s důrazem na kritické body

-         
hotové pokrmy udržovat v patřičné teplotě

udržovat
v čistotě své pracoviště, používat čisté a vhodné pracovní nářadí

-         
požívat ochranné pracovní pomůcky po celou pracovní
dobu

-         
mít na pracovišti zdravotní průkaz

-         
dodržovat provozní a sanitární řád

Hygiena provozu

Hlavní důraz je kladem na čistotu
pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů a nádobí :

-         
denní mytí stolního i černého nádobí odděleně

-         
používání vhodných mycích prostředků pro ruční i
strojové mytí

-         
denní úklid

-         
týdenní úklid

-         
sanitární úklid

-         
pravidelné malování

-         
pravidelná údržba

Inventární a strojní vybavení
musí být udržováno v řádném technickém stavu, musí být snadno
rozebíratelné a čistitelné. V kuchyni je používána jen pitná voda
z vodovodního řádu,  na přípravu
pokrmů se používá voda studená.

Mytí nádobí se provádí odděleně
pro nádobí stolní v myčkách a černé, které se myje ručně.

Do myček se používá speciální
mycí a prostředek na oplachování. Bílé nádobí se nesmí utírat do utěrek, pouze
oschne.

Likvidace odpadu jídel a potravin
se provádí denně na základě smlouvy.

Skladování potravin se řídí
zákonem 110/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Skladové

prostory jsou členěny na sklad
suchých potravin, sklad chlazených potravin /chladničky a mrazničky,
chladírna/, sklad konzervovaných potravin, sklad brambor. Jsou sledovány
kritické meze a pravidelně zapisovány teploty.

Výdej zboží ze skladu do kuchyně
je prováděn na základě žádanky na potraviny.

Při tepelné úpravě jsou stanoveny
kritické meze- teplota 75st. C a doba 5 minut. Smyslové znaky musí být
dodrženy- barva, chuť, vůně, konzistence. Pokrmy, které vykazují vady, nesmí
být předány ke konzumaci.

Vejce  jsou zpracovávána podle zvláštních předpisů.

Výdej stravy je prováděn přímo
v jídelně domova.

Teplota  pokrmů je pravidelně měřena a zapisována

 

Za teplotu vydávaných pokrmů na
výdejnách odpovídá kuchařka, konající směnu. 

Výdej v jídelně školy
probíhá v době pro snídani od 7.00 do 8.00 hodin, oběd od 12,30 do 14.00
hodin, večeři od 18,00 do 18.30 hodin. Pro výdej pokrmů byly stanoveny kritické
meze,

teploty jsou pravidelně měřeny a
zapisovány. Za dodržování odpovídá kuchařka konající směnu.

Úklid  kuchyně zajišťuje kuchařka domova konající
službu.

V Mikulově dne 2. 1. 2018

                                                                 
Mgr. et Mgr. Lada Válková

                                                                       ředitelka
DD Mikulov