POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Dětský domov Mikulov, p. o.,

Jakožto
správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), v rámci své činnosti zpracováváme
osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a
případně i dalších osob.

Veškeré
osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby
nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková
bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich
zničení, zneužití či ztrátě.

Každý
subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně
může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li
některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést
námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu
na ochranu osobních údajů.

Souhlas
se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní
informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních
údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní
údaje správce:

Název
školy: Dětský domov Mikulov, příspěvková organizace

IČO:
63434610

Sídlo:
Nádražní 974/26, 692 01 Mikulov

Kontaktní
údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko
služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno IČO: 60555980

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D
tel.

+420 / 543 426 061

email:
gdpr@sssbrno.cz