POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Dětský domov Mikulov, p. o.,

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), v rámci své činnosti zpracováváme
osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a
případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby
nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková
bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich
zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně
může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li
některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést
námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu
na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:

Dětský domov Mikulov, příspěvková organizace

IČO: 63434610

Sídlo:
Nádražní 974/26, 692 01 Mikulov

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

vim

vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace,
se sídlem Hybešova 253/15, 602 00 Brno, IČO: 60555980

Mgr. Martin Michalíček
tel. : 732 337 492

mail: michalicek@vim-jmk.cz